Podmienky ochrany osobných údajov - Creativas made o. z.

Menu
Prejsť na obsah

Podmienky ochrany osobných údajov
            
                
I. Základné ustanovenia
1.  Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Creativas made o. z., IČO: 52214931 so sídlom v Jasení ,Potočná 3 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  
adresa: Creativas made o. z., Potočná 3, 976 75 Jasenie
email: ozcreativasmade@centrum.sk
objednávky: objednavkycreativas@centrum.sk
telefón: +421 907 230 457
3.  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo  identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je  fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä  odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo,  lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac  zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej,  ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo  osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej  objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený  záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre  zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f)  Zákona,
 • Váš  súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä  pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1  písm. a) Zákona
2. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie  Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného  vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované  osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a  adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre  uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné  zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3.  Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému  individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním  ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po  dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného  vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto  zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
2.  Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej  krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.  Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia  mailingových služieb / cloudových služieb.
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo  odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu  alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2.  Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v  prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu  osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2.  Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových  úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
1.  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára  potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a  že ich v celom rozsahu prijímate.
2.  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom  internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste  oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v  celom rozsahu prijímate.
3.  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu  podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových  stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu  e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Návrat na obsah